JUDGES FESTIVAL

30 APRIL - PRO AM

Alessio Potenziani
Ilya Borovsky
Egor Vyshegorodtsev
Irina Garus
Vitalii Golovin
Elizaveta Divak
Aleksander Zenkevich
Polina Kazachenko
Karina Kalinicheva
German Mazhirin
Aleksander Melnikov
Victor Nikovskiy
Julia Perfilieva
Aleksander Radush
Anna Rozhkova
Anna Sazhina
Evgenii Smagin
Natalia Smirnova
Mikhail Sporykhin
Dmitriy Timokhin

Observer IDSCA:
Natalia Smirnova
Chairman of judges:
Mikhail Sporykhin